Regulamin

Regulamin

I. Strony transakcji i przedmiot transakcji

 • 1. Sklep internetowy Otogen działający pod adresem otogen.pl prowadzony przez Deolabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000734071, NIP 5252752127, REGON 380376943 prowadzi sprzedaż detaliczną usług laboratoryjnych i doradczych, za pośrednictwem sieci Internet, zwany w dalszej części Regulaminu również jako „Sprzedający”.
 • 2. Kupującym u Sprzedającego jest osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zwana w dalszej części Regulaminu jako „Klient”.
 • 3. Przedmiotem transakcji jest usługa polegająca na dostarczeniu zestawu o nazwie „Zestaw Otogen” zawierającego wymazówkę do samodzielnego pobrania materiału genetycznego, przeprowadzeniu w laboratorium biologii molekularnej i genetyki analizy genetycznej dostarczonego materiału genetycznego zgodnie z zakresem „Pakietu” wybranego przez Klienta oraz przekazaniu Klientowi drogą elektroniczną pliku PDF, o nazwie „Raport Indywidualny”, zawierającego wyniki z analizy genetycznej.
 • 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: Deolabs Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, oraz poczty elektronicznej, za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem otogen.pl/kontakt
 • 5. Do korzystania ze sklepu internetowego Otogen niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0, Mozilla Firefox, Opera, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 • 6. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego Otogen produktów są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.
 • 7. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Otogen, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym Otogen składa ofertę kupna określonego produktu za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego Otogen. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 • 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego Otogen, zamieszczania informacji o nowych produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienia, o których mowa w poprzednim zdaniu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.
 • 9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego Otogen pokrywały się z bieżącymi możliwościami realizacji zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego kwotę.
 • 10. W przypadku sprzedaży promocyjnej realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na produkty, aż do wyczerpania stanu ilościowego objętego tą formą sprzedaży.

II. Transakcja i prawo odstąpienia od umowy

 • 1. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych:
  • a) imienia i nazwiska;
  • b) dokładnego adresu do korespondencji;
  • c) adresu e-mail;
  • d) numeru telefonu kontaktowego.
 • 2. Po informacji o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail). Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa pomiędzy Kupującym, a sprzedającym uważana jest za zawartą.
 • 3. Z tytułu zakupu produktu Kupującemu zostanie wystawiony Dowód Sprzedaży. Dowód Sprzedaży zostanie wysłany Kupującemu w formacie pliku PDF na adres e-mail podany podczas dokonywania zamówienia lub udostępniony w postaci linku, który Kupujący otrzyma w osobnej wiadomości e-mail.
 • 4. Na wyraźne życzenie Klienta, z tytułu zakupu produktu zostanie Kupującemu wystawiona i przesłana faktura. Faktura zostanie wysłana Kupującemu w formacie pliku PDF na adres e-mail podany podczas dokonywania zamówienia lub udostępniona w postaci linku, który Kupujący otrzyma w osobnej wiadomości e-mail. Faktury korygujące będą wystawiane jako faktury elektroniczne i przesyłane na adres e-mail Klienta podany podczas dokonywania zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia przez Kupującego odbioru faktury korygującej przesłanej w formie elektronicznej, będzie do niego wysyłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru informacja o wystawieniu takiej faktury. Kupujący w każdym czasie ma prawo cofnąć akceptację na otrzymywanie faktur elektronicznych, zawiadamiając o tym Sprzedającego na adres: Deolabs Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem otogen.pl/kontakt
 • 5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017r. poz. 683 j.t., ze zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie Zestawu Otogen przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem otogen.pl/kontakt, lub pocztą na adres: Deolabs Sp. z o.o., Reklamacje, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest pod adresem otogen.pl/formularz_odstapienia_otogen.pdf którego wzór stanowi załącznik nr 2 do w/w ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 • 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu prawa do złożenia oświadczania o odstąpieniu od umowy..
 • 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Zestawu Otogen (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Zestawu Otogen lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 8. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy produkt należy odesłać na adres: Deolabs Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu w związku z odstąpieniem od umowy.
 • 10. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy produkt musi być kompletny z nienaruszoną plombą zabezpieczającą przypadkowe otwarcie pudełka Zestawu Otogen. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym, przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 • 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w artykule 38 pkt. 1 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym (zaplombowanym) opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

III. Płatności

 • 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.
 • 2. W sklepie internetowym Otogen istnieje możliwość płatności wg następujących sposobów:
  • a) przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto Sprzedajacego Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Przelewu należy dokonać w terminie 10 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji;
  • b) płatność za pobraniem - wybierając tę metodę Kupujący dokonuje zapłaty w momencie dostarczenia towaru i jest obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji;
  • c) płatność on-line - wybierając tę metodę Kupujący nie jest obciążany dodatkowymi kosztami prowizji. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji i uznaniu konta Sprzedajacego. Dostępne metody płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
  • d) płatność w systemie ratalnym. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po finalnej akceptacji wniosku ratalnego przez instytucję kredytującą zakup towaru.
 • 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. (bluemedia.pl).
 • 4. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie w części „Metody płatności” (otogen.pl/metody-platnosci) oraz podczas składania zamówienia.
 • 5. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem Blue Media S.A.) lub poinformowanie Sprzedającego przez instytucję kredytująca zakup towaru o finalnej akceptacji wniosku kredytowego złożonego przez Kupującego.
 • 6. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu produktów powiększoną o ewentualne koszty innych świadczeń, które Kupujący nabędzie wraz z produktem.

IV. Dostawa

 • 1. Zamówione produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego produktu powiększony o czas na jego dostawę.
 • 3. Czas dostawy zależy od przewoźnika. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni robocze. W przypadku płatności kartą czas realizacji liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • 4. Dostawa produktu realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 • 5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na adres e-mail podane w zamówieniu.
 • 6. Koszt niezbędnych dostaw w całości pokrywa Sprzedający pod warunkiem odesłania Zestawu przez Kupującego za pośrednictwem kuriera oferowanego przez Sprzedającego za pośrednictwem funkcji „Zamów kuriera”.
 • 7. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stanu produktu i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności, zwracając szczególna uwagę plombę uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie Zestawu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania produktu zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany produkt należy wraz z dowodem sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sprzedającego zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale VI „Reklamacje i zwroty”.
 • 8. W momencie przyjęcia przesyłki Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory Zestaw Otogen staje się własnością Kupującego.

V. Certyfikat jakości

 • 1. Sprzedający oświadcza, że higieniczne wymazówki będące częściami składowymi Zestawów Otogen dostarczanymi przez Sprzedającego są nowe, fabrycznie zaplombowane i wolne od ludzkiego DNA.
 • 2. Sprzedający udostępnia Kupującemu wraz z elektronicznym potwierdzeniem nabycia produktu certyfikat jakości towaru, który otrzymał od producenta.
 • 3. Certyfikat, który Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną nie wymaga podpisu ani pieczęci Sprzedającego.

VI. Reklamacje i zwroty

 • 1. Sprzedający zobowiązany jest do zrealizowania na rzecz Kupującego usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że usługa została zrealizowana niezgodnie z umową lub Regulaminem, Kupujący może przeprowadzić procedurę reklamacyjną.
 • 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Zestawu Otogen (w szczególności uszkodzenia plomby) powstałych podczas dostawy Kupujący może przesłać reklamację drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem otogen.pl/kontakt.
 • 4. Transport reklamowanego Zestawu Otogen odbywa się na zlecenie i koszt Sprzedającego za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej.
 • 5. Reklamacje związane z usługą internetowego procesu składania zamówienia poprzez sklep internetowy Otogen (np. nieprawidłowo naliczone koszty lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku) można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem otogen.pl/kontakt.
 • 6. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
 • 7. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z Zestawem Otogen pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym, albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 • 8. Jeżeli Sprzedający odmawia uwzględnienia reklamacji, a Kupujący będący konsumentem nie chce przenosić sporu na drogę sądową, to ma on możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).

VII. Postanowienia końcowe

 • 1. Sprzedający szanuje i dba o prawa i bezpieczeństwo danych przekazanych przez Kupującego. Zasady zachowania prywatności Kupującego oraz ochrony jego danych osobowych i zasad ich przetwarzania zostały szczegółowo opisane w „Polityce prywatności” dostępnej pod adresem otogen.pl/polityka-prywatnosci. Zawarte w niej informacje wskazują jakie dane umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić, w jakich celach oraz w jaki sposób z takich informacji może korzystać.
 • 2. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Otogen konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności.
 • 3. Po stronie Kupującego pozostaje dbałość o poprawność podanych przez niego danych oraz o zachowanie ich poufności, w szczególności nieudostępniania osobom trzecim haseł umożliwiających logowanie w sklepie.
 • 4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz.1219 ze zm.) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Otogen zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 • 5. Zestaw Otogen oraz Raport Indywidualny będące składowymi oferty Sprzedającego nie są przeznaczone do użytku komercyjnego i nie mogą być przedmiotem odpłatnego obrotu.
 • 6. Sprzedający nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 • 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym otogen.pl/regulamin.
 • 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego Otogen. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym Otogen konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jego akceptacja.
 • 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.08.2018 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.